นโยบายการรับประกัน “ขับสบายไร้กังวลบาดบวมแตกตำเปลี่ยนฟรี 60 วัน”

นโยบายการรับประกัน “ขับสบายไร้กังวลบาดบวมแตกตำเปลี่ยนฟรี 60 วัน”

เปลี่ยนยาง KUMHO TIRE ใหม่ 4 เส้นตั้งแต่วันนี้ให้คุณขับสบายไร้กังวลกับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นยางบาดบวมแตกหรือโดนตำไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดในการขับขี่รับประกันเปลี่ยนให้ฟรีทันทีภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อยางรถยนต์จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

 

นโยบายการรับประกัน ขับสบายไร้กังวลบาดบวมแตกตำเปลี่ยนฟรี 60 วัน

 

 • การรับประกันยางชำรุด 60 วันครอบคลุมยางชำรุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติและจากการผลิตเช่นยางโดนของมีคมบาดหรือตำ* แก้มยางบวมจากการกระแทกตกหลุมอย่างแรงเบียดฟุตบาธยางปริแตกร่อนฯลฯ (*ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถปะได้ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งในกรณีบาดแผลใหญ่จนไม่สามารถทำการปะหรือซ่อมแซมได้ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่)
 • เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คันใน 1 ใบเสร็จ) ยี่ห้อ KUMHO TIRE ทุกรุ่นทุกขนาดที่ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ของบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปโดยทางบริษัทฯจะทำการรับประกันยางชำรุด 60 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯ
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้นต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลารับประกันยาง 60 วัน
 • การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันฯเพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง (ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด/DOT) และข้อมูลรถ (ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) และข้อมูลวันเดือนปีที่ผลิตยางให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯหากข้อมูลในใบรับประกันไม่ตรงกันหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันเช่นยางเสียหายจนไม่สามารถดูเลข DOT หรือวันเดือนปีที่ผลิตยางได้เป็นต้น
 • การเปลี่ยนยางเส้นใหม่บริษัทฯจะเปลี่ยนยางยี่ห้อรุ่นและขนาดเดียวกันกับยางเดิมที่ชำรุดยกเว้นกรณีไม่มียางรุ่นยี่ห้อและขนาดเดิมทางบริษัทฯจะใช้ยางยี่ห้อหรือรุ่นอื่นทดแทนและหากยางใหม่มีราคาสูงกว่าผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่กรณียางชำรุดและมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ระยะการรับประกัน 60 วันยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
 • การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อและเติมลมยางไนโตรเจนโดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ให้กับทางตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งคืนให้กับทางบริษัทฯ
 • ยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดทันทีและผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมในกรณีดังนี้ 1.ความพึงพอใจในสินค้า เช่นเสียงของยางความแข็งหรือนิ่มของยาง  2.ขนาดยาง รุ่นยางไม่ตรงกับการใช้งานหรือไม่เหมาะสมกับตัวรถ  3.การใช้งานที่ผิดประเภท หรือใช้เพื่อการแข่งขัน  4.ผู้ซื้อไม่ได้ส่งบัตรแจ้งขอรับประกันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ รวมถึงกรณีใบรับประกันชำรุดหรือสูญหาย  5.มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
 • ยาง KUMHO TIRE ที่เป็นยางติดรถใหม่ [Original Equipment] และ / หรือเป็นยางนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าใดๆที่มิใช้บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดจะไม่ได้รับการรับประกันฯตามนโยบายฉบับนี้
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อ ล้อแม็กซ์ หรือ อะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้สินค้าดังกล่าว
 • ในกรณีหากยางชำรุดและผู้ขอรับประกันได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่มาจากที่อื่นแล้ว ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่ชำรุดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของทางบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดเพื่อทำการตรวจสอบโดยหากทางบริษัทฯตรวจสอบแล้วตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดทางบริษัทฯจะทำการเคลมเป็นยางเส้นใหม่ให้
 • กรณีผู้ขอรับประกันที่อยู่ต่างจังหวัดและส่งยางเข้ามาเคลมกับทางบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดทางผู้ขอรับประกันจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งเองโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งส่วนนี้ทั้งไปและกลับ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ก่อนที่จะทำการชดเชย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ทางบริษัทฯได้ตรวจสอบยางที่ชำรุดดังกล่าวและพบว่าการชำรุดของยางที่ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจหรือจงใจจากผู้ใช้งานหรือตัวแทนจำหน่ายให้เกิดความเสียหายดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบยางชำรุดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้ารวมถึงตัวแทนจำหน่ายได้ทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯเกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกล่าว
 • โปรดกรอกข้อมูลในใบรับประกันให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้นมิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด 02 024 8091 – 9  เวลาทำการ [จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.]

 

 

Random Tires ECOWING KH27

คุ้มค่า..ทนทาน ควบคุมฉันไว เกาะถนนทุกพื้นผิว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉีกทุกกฏของยาง ECO CAR ด้วยส่วนผสมคอมพาว์ด เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Kumho Tire ช่วยลดความต้านทานการหมุนของยาง ให้ยางหมุนได้ไกลมากขึ้น ทนทานยาวนาน เผาผลาญน้ำมันน้อยลง ประหยัดน้ำมันมากกว่า พร้อมโครงสร้างชั้นผ้าใบที่แข็งแกร่ง เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและการเบรก ที่ดีเยี่ยมบนทุกพื้นผิว ปลอดภัยทุกการขับขี่

Random Tires ECSTA V720

เติมเต็มที่สุดแห่งรถยนต์ซีดานระดับพรีเมียม ด้วยที่สุดของยางรถยนต์ ที่เหนือชั้น ปลอดภัยทุกเส้นทาง ECSTA V720

Random Tires ECSTA PS71

สนุกทุกเส้นทาง ควบคุมแม่นยำ ตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ตพร้อมความปลอดภัยอย่างเหนือชั้นทั้งบนถนนเปียกและถนนแห้ง

About us

The history of Kumho Tires began in the year of 1960 by the first production of tires. Kumho Tires with a history of 50 years is now preparing for a new dynamic beginning to become a global company. With its head office based in Korea, Kumho Tires (CEO: Chang Kyu, Kim) operates 8 overseas sales corporations and 18 branches/ offices.

Newsletter